Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę Instytut OZE Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu
pt. „Optymalizacja układu turbiny wodnej” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, zapraszamy do składnia ofert dotyczącej zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja o wyniku postępowania