Energetyka wodna

Zakres realizacji

elektrownia-wodna-w-straszynie

Zakres realizacji


Oferujemy wsparcie, doradztwo i zastosowanie najlepszych rozwiązań dla procesów inwestycyjnych w energetyce wodnej.

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie budowy i modernizacji małych elektrowni wodnych (MEW) i innych budowli hydrotechnicznych:

– Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę

– Przygotowujemy profesjonalną dokumentację budowlaną dla MEW (projekty budowlane i wykonawcze) oraz reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej, zapewniamy także obsługę prawną każdego projektu

– Obsługujemy inwestycje na etapie uzyskiwania Decyzji środowiskowej: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP), Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, analizy GIS, screeningi, badania, monitoring przed i porealizacyjny

– Opracowujemy całą dokumentację w zakresie pozyskania Decyzji wodnoprawnej dla MEW i innych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej: operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, a także wnioski o zwolnienie z zakazu prowadzenia robót oraz zabudowy na terenach szczególnego ryzyka zagrożenia powodziowego

– Przeprowadzamy inwentaryzację istniejącej infrastruktury technicznej, doboru technologii oraz optymalnych rozwiązań obniżających koszty całej inwestycji (analizy techniczno-ekonomiczne)

Badanie potencjału energetycznego

Badanie potencjału energetycznego


 

Koncepcje techniczne / Audyty projektów

Koncepcje techniczne / Audyty projektów


 

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wydawana dla inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć należą: małe elektrownie wodne (MEW) oraz inne obiekty hydrotechniczne.

Decyzja Środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację planowanej inwestycji i wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, warunkując już na samym początku wiele istotnych cech przedsięwzięcia.

Skomplikowane procedury i złożoność czynności w toku postępowania wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów środowiskowych, budowlanych oraz doświadczenia w tym zakresie.

Pozyskanie tej Decyzji odbywa się poprzez przygotowanie niezbędnych opracowań: Wniosek o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz monitoring przed i porealizacyjny.

 

Dokument sporządzany jest na odstawie Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm. — Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja wodnoprawna

Decyzja wodnoprawna


Pozwolenie wodnoprawne jest rodzajem zezwolenia udzielanego przez organ administracji państwowej na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych oraz inne działania mogące mieć wpływ na gospodarkę wodną. Do takich działań należy m.in. budowa małej elektrowni wodnej lub innego obiektu hydrotechnicznego.

W celu uzyskania Decyzji wodnoprawnej opracowywany jest szereg dokumentacji w zakresie postępowania wodnoprawnego: operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, a także wnioski o zwolnienie z zakazu prowadzenia robót oraz zabudowy na terenach szczególnego ryzyka zagrożenia powodziowego.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Taka złożoność czynności wymaga dużej wiedzy i skrupulatności w całym procesie pozyskiwania pozwolenia.

 

Podstawą uzyskania Decyzji wodnoprawnej jest Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm – Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

Decyzja lokalizacyjna

Decyzja lokalizacyjna


 

Warunki przyłączeniowe

Warunki przyłączeniowe


 

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekty budowlane i wykonawcze


 W celu uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji,  wymagane jest przygotowanie profesjonalnego projektu budowlanego i wykonawczego. Projekty budowlane i wykonawcze zwłaszcza dla przedsięwzięć mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych typu małe elektrownie wodne, powinny być starannie i szczegółowo opracowane. Takie projekty wymagają bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, a także odpowiedniego zaplecza technicznego.

Projekt budowlany jest dokumentem formalnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji.

Projekt wykonawczy, jest podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), gdzie znajdują się szczegóły rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

 

Projekty budowlane i wykonawcze sporządzane są przede wszystkim w oparciu o Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Obsługa prawna

Obsługa prawna


Obsługa prawne w procesie inwestycyjnym jest jednym z kluczowych elementów realizacji projektów, zwłaszcza w branży odnawialnych źródeł energii. Odpowiednie wsparcie i doradztwo prawne na danym etapie procesu inwestycyjnego jest gwarancją prawidłowego prowadzenia działań projektowych i procedur administracyjnych.

Istotnym elementem tego zakresu jest ścisła współpraca prawników z inżynierami realizującymi projekt, co eliminuje większość trudnych sytuacji powstających w trakcie przygotowywania projektu i skraca czas przygotowania całej inwestycji.

Uzgodnienia branżowe z instytucjami

Uzgodnienia branżowe z instytucjami


 

Oferujemy projektowanie i pełne doradztwo dla procesów inwestycyjnych w energetyce wodnej.
Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie budowy i modernizacji małych elektrowni wodnych (MEW) i innych budowli hydrotechnicznych: