Energetyka słoneczna

Oferujemy kompleksowe usługi projektowe, doradztwo i obsługę formalno-prawną inwestycji w fotowoltaice. Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie energetyki słonecznej (od mikroinstalacji po duże farmy fotowoltaiczne)
Zakres działania

Zakres działania


Oferujemy kompleksowe usługi projektowe, doradztwo i obsługę formalno-prawną inwestycji w fotowoltaice:

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie energetyki słonecznej (od mikroinstalacji po duże farmy fotowoltaiczne) 

– Przygotowujemy profesjonalną dokumentację budowlaną (projekty budowlane i wykonawcze) oraz reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zapewniamy także obsługę prawną dla każdego projektu elektrowni

– Doradzamy w wyborze lokalizacji pod planowane farmy fotowoltaiczne, doborze technologii oraz optymalnych rozwiązań obniżających koszty całej inwestycji

– Obsługujemy inwestycje na etapie uzyskiwania Decyzji Środowiskowej (wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KPI), Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, analizy GIS, badania przed i porealizacyjne

Badanie potencjału energetycznego

Badanie potencjału energetycznego


 

Koncepcje techniczne / Audyty projektów

Koncepcje techniczne / Audyty projektów


 

Symulacje pracy systemu PV

Symulacje pracy systemu PV


 

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wydawana dla inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć należą: farmy fotowoltaiczne.

Decyzja Środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację planowanej inwestycji i wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, warunkując już na samym początku wiele istotnych cech przedsięwzięcia.

Skomplikowane procedury i złożoność czynności w toku postępowania wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów środowiskowych, budowlanych oraz doświadczenia w tym zakresie.

Pozyskanie tej Decyzji odbywa się poprzez przygotowanie niezbędnych opracowań: Wniosek o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz monitoring przed i porealizacyjny.

 

Dokument sporządzany jest na odstawie Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm. — Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja lokalizacyjna

Decyzja lokalizacyjna


 

Warunki przyłączeniowe

Warunki przyłączeniowe


 

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy


W celu uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji,  wymagane jest przygotowanie profesjonalnego projektu budowlanego i wykonawczego. Projekty budowlane i wykonawcze zwłaszcza dla przedsięwzięć mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych typu farmy fotowoltaiczne, powinny być starannie i szczegółowo opracowane. Takie projekty wymagają bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, a także odpowiedniego zaplecza technicznego.

Projekt budowlany jest dokumentem formalnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji.

Projekt wykonawczy, jest podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), gdzie znajdują się szczegóły rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

 

Projekty budowlane i wykonawcze sporządzane są przede wszystkim w oparciu o Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Obsługa prawna

Obsługa prawna


Obsługa prawne w procesie inwestycyjnym jest jednym z kluczowych elementów realizacji projektów, zwłaszcza w branży odnawialnych źródeł energii. Odpowiednie wsparcie i doradztwo prawne na danym etapie procesu inwestycyjnego jest gwarancją prawidłowego prowadzenia działań projektowych i procedur administracyjnych.

Istotnym elementem tego zakresu jest ścisła współpraca prawników z inżynierami realizującymi projekt, co eliminuje większość trudnych sytuacji powstających w trakcie przygotowywania projektu i skraca czas przygotowania całej inwestycji.

Uzgodnienia branżowe z instytucjami

Uzgodnienia branżowe z instytucjami