Energetyka biogazowa

Oferujemy wsparcie, doradztwo i zastosowanie najlepszych rozwiązań dla energetyki biogazowej.  Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów, firmy, instytucje i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie energetyki biogazowej. Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę.
Zakres realizacji

instytut oze energetyka biogazowa

Zakres realizacji


 

Oferujemy wsparcie, doradztwo i zastosowanie najlepszych rozwiązań dla energetyki biogazowej:

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów, firmy, instytucje i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie energetyki biogazowej.

– Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę

– Przygotowujemy profesjonalną dokumentację budowlaną (projekty budowlane i wykonawcze) oraz reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zapewniamy także obsługę prawną dla każdego projektu elektrowni

– Doradzamy w wyborze lokalizacji pod planowaną elektrownię, doborze technologii oraz optymalnych rozwiązań obniżających koszty całej inwestycji

– Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji

– Obsługujemy inwestycję na etapie środowiskowym (wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KPI), Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, analizy GIS, badania przed i porealizacyjne

Badanie potencjału energetycznego

Badanie potencjału energetycznego


 

Identyfikacja substratów oraz źródeł ich pozyskania

Identyfikacja substratów oraz źródeł ich pozyskania


 

Wyszukiwanie dogodnej lokalizacji pod budowę biogazowni

Wyszukiwanie dogodnej lokalizacji pod budowę biogazowni


 

Rekomendacja optymalnej technologii

Rekomendacja optymalnej technologii


 

Koncepcje techniczne / Audyty projektów

Koncepcje techniczne / Audyty projektów


 

Analizy oddziaływania elektrowni biogazowych

Analizy oddziaływania elektrowni biogazowych


 

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wydawana dla inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć należą biogazownie.

Decyzja Środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację planowanej inwestycji i wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, warunkując już na samym początku wiele istotnych cech przedsięwzięcia.

Skomplikowane procedury i złożoność czynności w toku postępowania wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów środowiskowych, budowlanych oraz doświadczenia w tym zakresie.

Pozyskanie tej Decyzji odbywa się poprzez przygotowanie niezbędnych opracowań: Wniosek o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz szereg analiz takich jak hałasu, migotania cienia.

Dokument sporządzany jest na odstawie Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm. — Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja lokalizacyjna

Decyzja lokalizacyjna


 

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy


W celu uzyskania pozwolenia na budowę dla biogazowni, wymagane jest przygotowanie profesjonalnego projektu budowlanego i wykonawczego. Projekty budowlane i wykonawcze zwłaszcza dla przedsięwzięć mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych powinny być starannie i szczegółowo opracowane. Takie projekty wymagają bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, a także odpowiedniego zaplecza technicznego.

Projekt budowlany jest dokumentem formalnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji.

Projekt wykonawczy jest podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), gdzie znajdują się szczegóły rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

Projekty budowlane i wykonawcze sporządzane są przede wszystkim w oparciu o Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Warunki przyłączeniowe

Warunki przyłączeniowe


 

Obsługa prawna

Obsługa prawna


Obsługa prawna procesów inwestycyjnych jest jednym z kluczowych elementów realizacji projektów, zwłaszcza w branży odnawialnych źródeł energii. Odpowiednie wsparcie i doradztwo prawne na danym etapie procesu inwestycyjnego jest gwarancją prawidłowego prowadzenia działań projektowych i procedur administracyjnych.

Istotnym elementem tego zakresu jest ścisła współpraca prawników z inżynierami realizującymi projekt, co eliminuje większość trudnych sytuacji powstających w trakcie przygotowywania projektu i skraca czas przygotowania całej inwestycji.

Uzgodnienia branżowe z instytucjami

Uzgodnienia branżowe z instytucjami


 

Produkcja i sprzedaż urządzeń do przetwarzania pofermentu

Produkcja i sprzedaż urządzeń do przetwarzania pofermentu


Posiadamy w naszej ofercie urządzenia do przetwarzania pofermantu biogazowego poprzez zmniejszanie jego objętości z wykorzystaniem metod mechanicznych i suszarniczych.

Nasze urządzenia powstały podczas realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej do przetwarzania pofermentu z biogazowni” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapraszamy do współpracy.