CSR

ioze_reklama

INSTYTUT OZE SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT PN.

 „CSR W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII”

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Termin realizacji: 01.03.2016 – 30.09.2016

Kwota dofinansowania: 99 750,00 zł (249 325,13 CHF)

Głównym celem projektu jest stworzenie i realizacja wieloaspektowej strategii CSR w szczególności w oparciu o wytyczne uznawanej obecnie na całym świecie normy ISO 26000. Strategia uwzględni m. in. zorganizowany proces identyfikacji i analizy interesariuszy przedsiębiorstwa oraz respektowania ich interesów nie tylko w ramach prowadzenia działalności operacyjnej, ale także w sferze podejmowania decyzji, które mają lub mogłyby mieć na nich wpływ. W strategii zamierza się położyć szczególny nacisk na wszystkich pracowników firmy oraz klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych (przedsiębiorców).

Więcej szczegółów o projekcie:

www.programszwajcarski.gov.pl/strony/wiadomosci/ oraz www.swisscontribution.admin.ch/poland

Opis działań realizowanych w ramach projektu „CSR w odnawialnych źródłach energii” :

Działanie 1. Stworzenie Strategii CSR. Wykonano prace polegające na współudziale Doradcy ds. CSR w ilości 40 godzin. Opracowano 1 strategię CSR, w której uwzględniono 3 cele strategiczne ujęte w 3 programy CSR. Opracowana strategia znajduje się poniżej.

CSR

W ramach działania 2. Analiza interesariuszy wykonano prace polegające na współudziale Doradcy ds. CSR w ilości 40 godzin oraz zaangażowanie wszystkich pracowników firmy. Powołano grupę roboczą odpowiedzialną za realizację działania. Proces ten objął analizę, która pozwoliła na zidentyfikowanie 10 interesariuszy przedsiębiorstwa. W efekcie opracowano 1 mapy interesariuszy, w ramach której wyznaczono 3 interesariuszy priorytetowych. Wobec każdego z 10-tu zidentyfikowanych interesariuszy wyznaczono odpowiednio dostosowane formy dialogu. Wypracowano 1 udokumentowaną procedurę analizy interesariuszy oraz zapisy powstałe w wyniku jej realizacji.

W ramach działania 3. zaprojektowano i wdrożono 1 oprogramowanie Intranetu. Spowodowało to wzrost zadowolenia z pracy pracowników z 40% do 80%. Zwiększyło identyfikację pracowników z firmą o 40%. Wzmocniono przekonanie pracowników, że ich opinia ma dla firmy znaczenie. Zmniejszono liczbę godzin potrzebnych do wykonania danego zadania. Skróceniu uległ czas potrzeby na adaptację nowo zatrudnionych pracowników z 4 tygodni do 3 tygodni.

W ramach działania 4. zaprojektowano i wdrożeno system na potrzeby zdalnego odczytu danych. Inwestycja umożliwiła obniżenie poziomu ryzyka awarii z 30 pkt do 2 pkt liczonego według metodologii PHA. W związku z digitalizacją procesu zredukowano ilość dokumentów w formie papierowej do 0, ograniczając tym samym w 100% zużycie materiałów eksploatacyjnych oraz powstających z nich odpadów. Wymieniono 2 zestawy komputerowe na nowocześniejsze, niezbędne do obsługi wdrażanego oprogramowania. Wyeliminowano starsze jednostki, ograniczając pobór energii elektrycznej z 2900 kWh do 700 kWh dla 2 urządzeń na rok. Zastosowanie zdalnego odczytu danych oraz, na jego podstawie, bieżące zdalne optymalizowanie procesu umożliwiło uniknięcie fizycznych interwencji pracowników, które wiązały się z koniecznością skorzystania ze środków transportu. Zredukowano w ten sposób ilość wprowadzanych do powietrza spalin z samochodów, ponieważ roczna liczba wyjazdów diagnostycznych na potrzeby nadzorowania instalacji OZE zmniejszyła się z 12 do 2. Po zmodernizowaniu stanowisk pracy o nowe zestawy komputerowe oraz wdrożeniu oprogramowania do zdalnego odczytu danych uruchomiono program stażowy dla 2 osób. Zwiększono finalnie bezpieczeństwo klienta po upływie okresu gwarancyjnego mierzone ankietą satysfakcji. Uzyskano wzrost satysfakcji z 40% do 80%. Zwiększono świadomość u osób wdrażających projekty mierzone ankietą satysfakcji. Uzyskano wzrost z 20% do 80%.

Działanie 5. objęło doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w ilości 60 h pracy doradcy ds. CSR oraz doradztwo w celu wykonania auditów wewnętrznych w ilości 24 h. W ramach działania wypracowano zostaną metody zarządzania środowiskowego, które uwzględniły powołanie z zasobów personelu przedsiębiorstwa co najmniej 1 pełnomocnika systemu ds. zarządzania środowiskowego. W zakresie dokumentacji opracowano 1 politykę środowiskową firmy. Zidentyfikowano aspekty środowiskowe oraz opracowano metodologię ich oceny. Wyznaczyć 2 znaczące aspekty środowiskowe, wobec których zaplanowano działania doskonalące, polegające na zmniejszaniu oddziaływania środowiskowego firmy w ramach tych aspektów. Udokumentowano 5 procedur dotyczących systemu zarządzania oraz przeprowadzenia 2 środowiskowe audity wewnętrzne zgodności systemu przeprowadzone w II i III kw. Działania weryfikacyjne w tym zakresie objęły także przeprowadzenie przez najwyższe kierownictwo 1 przeglądu zarządzania. W efekcie otrzymano 1 wdrożony system zarządzania środowiskowego.

polityka_srodowiskowa

W ramach działanie 6. wykonano 1 audytu personalnego w trakcie 30 h doradztwa. Opracowano raport w zakresie funkcjonowania kadr i procesów kadrowych oraz szeregu działań usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi w postaci – strategii personalnej. Strategia zawiera opis struktury firmy oraz poszczególnych stanowisk, zakresy obowiązków dla 100% pracowników.  Powstały 2 regulaminy, pracy i płacy oraz 1 polityka równego traktowania w zatrudnieniu. Wykonano 1 programu rozwoju, w wyniku którego przeanalizowano potrzeby szkoleniowe 100% pracowników; 1 analizę na potrzeby systemu motywacyjnego, w wyniku którego przeanalizowano potrzeby 100% pracowników oraz 1 analizę systemów oceny pracowniczych, która dotyczyła 100% pracowników.

Działanie 7. „Ustalenie form komunikacji społecznej” uwzględniło współudział Doradcy ds. CSR w ilości 40 godzin, czego rezultatem było opracowanie 1 raportu społecznego oraz jego publikacja na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Raport ten obejmuje co najmniej 12 wskaźników, które obrazują wyniki przedsiębiorstwa (w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu) osiągane w 3 obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (ochrony środowiska, relacji z pracownikami oraz zaangażowania społecznego). Utworzono co najmniej 4 profile w ramach różnych portali społecznościowych (social media), stworzono 1 film promocyjny opublikowany w Internecie (www + social media) oraz dostosowano firmową stronę www do promocji projektu oraz komunikacji CSR, łącznie z utworzeniem bloga. W ramach działania powstał 1 spot promocyjny, którego emisja ukazała się 10 razy w Radiu Kielce oraz 1 raz w czasopiśmie „Echo dnia”. Działania w sferze informacji i promocji objęły dotarcie do co najmniej 3 kluczowych grup interesariuszy, tj. potencjalnych pracowników, klientów oraz społeczności lokalnych zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Realizacja działania objęła zakup 2 monitorów informacyjnych na potrzeby publikowania elektronicznej gazetki firmowej oraz poprawy komunikacji wewnętrznej. Opracowany raport społeczny znajduje się poniżej.

gri

Działanie 8. objęło organizację 1 konferencji poświęconej wdrażaniu CSR w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Nabyto 100 szt. pendrive, na których umieszczono materiały promujące instalacje OZE oraz projekt CSR oraz przekazano uczestnikom konferencji. Działanie posłużyło promocji idei zrównoważonego rozwoju, samego projektu oraz rozpowszechnianiu inteligentnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. W efekcie uzyskano większą integrację pracowników przy ich 100% zaangażowaniu przy realizacji przedsięwzięcia oraz zapewniono udział 30 uczestników, osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.
z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na kształtowanie pozytywnej kultury organizacyjnej w firmie. W znaczący sposób ulepszyła komunikację wewnętrzną między pracownikami (intranet) oraz zewnętrzną (oprogramowanie zdalnego odczytu danych). Poprawiono relacje
z pracownikami poprzez przeprowadzenie audytu personalnego. Realizacja projektu w sposób korzystny przyczyniła się do zbudowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa nie tylko jako pracodawcy, ale także jako społecznie odpowiedzialnego kooperanta biznesowego, co, poprzez promocję projektu z wykorzystaniem raportowania CSR oraz organizację Konferencji „CSR a Odnawialne Źródła Energii”, potencjalnie przełożyło się na zwrot konkurencyjności firmy w niedalekiej przyszłości. Realizacja projektu w sposób bezpośredni przyczyniła się do złagodzenia kwestii problemowych oraz tematów ważnych społecznie, tj. podejmowania działań zorientowanych na ochronę środowiska oraz minimalizację negatywnych oddziaływań (efekt cieplarniany, zanieczyszczanie powietrza, powstawanie miejskiego smogu fotochemicznego, wytwarzanie znacznych ilości odpadów przemysłowych, których właściwości uniemożliwią zastosowanie procesu odzysku bądź recyklingu). Chodzi o promocję rozwiązań OZE, które zapobiegają lub minimalizują ujemne dla środowiska skutki. Realizacja projektu umożliwiła odniesienie korzyści w przedsiębiorstwie, takich jak wzrost innowacyjności i adaptacyjności pracowników, ograniczenie kosztów i ryzyka potencjalnych kosztów na skutek wprowadzenia rozwiązań proekologicznych i propracowniczych, poprawę reputacji i wizerunku przedsiębiorstwa, zwiększenie motywacji i satysfakcji pracowników oraz kształtowanie długofalowych i pozytywnych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa, w tym z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Wdrożenie standardu ISO 14001 pozwoliło na potwierdzenie aspiracji przedsiębiorstwa. Wykonanie przedstawionego projektu w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa poprzez realizację zasady przejrzystości działań w ramach publikowania raportów społecznej odpowiedzialności. Poprawiono relacje z pracownikami w ramach zastosowania systemowego podejścia zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Zwiększono motywację pracowników, co
w znaczący sposób wpłynęło na poziom ich zadowolenia z pracy. Projekt miał również istotne znaczenie ze względu na ochronę środowiska. Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz emisji do powietrza spalin ze środków transportu w obszarze świadczenia usług oferowanych przez Instytut OZE Sp. z o.o. Realizacja projektu, w części, która zakładała organizację Konferencji „CSR
a Odnawialne Źródła Energii” umożliwiła nawiązanie dialogu społecznego z interesariuszami zewnętrznymi oraz uruchomienie promocji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zaangażowanie tak ujętą inicjatywę społeczną, łącznie z przekazem dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem to działanie, które umożliwiło zwiększenie zaufania ze strony klientów oraz innych interesariuszy oraz zapewniło szeroką promocję przedsiębiorstwa jako społecznie odpowiedzialnego partnera biznesowego otwartego na nowatorskie koncepcje zarządzania, jaką jest CSR, oraz chętnego do nawiązywania dialogu nie tylko z najbliższym otoczeniem firmy, ale także dalszym. Projekt w znaczącym stopniu przyczynił się do realizacji zasady oszczędnego korzystania z zasobów środowiska poprzez redukcję poboru i zużycia energii elektrycznej oraz ograniczanie emisji gazów do powietrza uwalnianych w wyniku procesów pracy.

Profile firmy:

https://www.facebook.com/InstytutOZEKielce

https://www.youtube.com/channel/UCw-ngcSlmEghS6v4dALDfIg

https://www.linkedin.com/company/instytut-oze

http://www.goldenline.pl/firma/instytut-oze-sp-z-o-o/